Najčešća pitanja

Vrsta, obim i vreme potrebno za čišćenje snega i posipanje saobraćajnica, zavisni su od važnosti, funkcije puta, toka i konstrukcije puta.
• Uklanjanje snega sa puteva počinje pravovremeno, čim visina snega na putevima I i II prioriteta prelazi 5 cm .
• Putevi se smatraju prohodnim i onda kada je saobraćaj ometan zbog ostatka snega na putevima do 5 cm .
 

Saobraćajne i vremenske prilike određuju upotrebu tehničkih sredstava i osoblja u vršenju zimske službe. Održavanje puteva u zimskom periodu je veoma delikatan, skup i odgovoran posao koji podrazumeva angažovanje ogromnih resursa: materijala, radne snage, specijalizovane opreme, građevinske mehanizacije i smeštajnih kapaciteta. Racionalno ponašanje upravljača na putevima, izvođača radova kao i državnih organa je neophodno.

Operativni program zimske službe je izrađen u skladu sa odredbama ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA , ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA , PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA i ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENjU GRADA NOVOG SADA.

Operativni plan održavanja saobraćajnica u zimskom periodu propisuje nadležnosti, obim trasa, angažovanost ljudstva i tehnologije, organizaciju rada i prioritete, građevinsku i transportnu mehanizaciju, baze i objekte sa kojih će se delovati, popravke oštećenja na saobraćajnicama za vreme zimskog perioda, kao i sistem obaveštavanja.

Zvanični početak rada Zimske službe je 15. novembar, a završetak 15. mart. Prilikom stupanja u Prvi stepen pripravnosti, prisustvo ljudstva i mehanizacije u bazi JKP “PUT-a” je 24 časa.

Saobraćajnice na teritoriji grada su, na osnovu postojeće zakonske regulative, poverene na upravljanje Javnim preduzećima „Putevi Srbije“ i „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA“ Novi Sad.
Dužnost i zakonska obaveza upravljača je da vrši kontrolu i obezbeđuje nesmetano odvijanje saobraćaja na saobraćajnicama. Ovi poslovi spadaju u poslove od javnog značaja i pojedini delovi iz ove oblasti se mogu poveriti ili dati u nadležnost drugim preduzećima. Tako JKP „PUT“ u ime i za račun pomenutih upravljača po njihovom nalogu obavlja ove poslove.

Prijava oštećenja na saobraćajnicama se vrši od strane:
1) inspekcijskih organa
2) MUP-a Srbije
3) i samog nadzornog organa upravljača

Upravljač procenjuje da li postoji potreba za otklanjanjem oštećenja na saobraćajnicama i u skladu sa tim putem nadzornog organa izdaje nalog „PUT-u“ za otklanjanje istih.
 

Oblast nadzora nad radovima definiše više zakonskih akata.
Nadzor nad radovima vrši stručno, ovlašćeno lice investitora. U oblasti delatnosti JKP „PUT-a“, kada se radi o radovima koje obavljamo za našeg osnivača i nalogodavca (Grad Novi Sad), nadležne su stručne službe JP „ZIG“, a nad državnim putevima to su stručne službe JP „Putevi Srbije“.
 

Građani informacije mogu dobiti pozivom na telefonski broj   021/6-313-599 ili putem elektronske pošte na e-mail: priprema@jkpput.rs ili office@jkpput.rs

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije