Frequently Asked Questions

Врста, обим и време потребно за чишћење снега и посипање саобраћајница, зависни су од важности, функције пута, тока и конструкције пута.

  • Уклањање снега са путева почиње правовремено, чим висина снега на путевима I и II приоритета прелази 5 cm .
  • Путеви се сматрају проходним и онда када је саобраћај ометан због остатка снега на путевима до 5 cm .

 

Саобраћајне и временске прилике одређују употребу техничких средстава и особља у вршењу зимске службе. Одржавање путева у зимском периоду је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача на путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно.

 

Оперативни програм зимске службе је израђен у складу са одредбама ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА , ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА , ПРАВИЛНИКА О ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА и ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА.

Оперативни план одржавања саобраћајница у зимском периоду прописује надлежности, обим траса, ангажованост људства и технологије, организацију рада и приоритете, грађевинску и транспортну механизацију, базе и објекте са којих ће се деловати, поправке оштећења на саобраћајницама за време зимског периода, као и систем обавештавања.

Званични почетак рада Зимске службе је 15. новембар, а завршетак 15. март. Приликом ступања у Први степен приправности, присуство људства и механизације у бази ЈКП “ПУТ-а” је 24 часа.

 

Саобраћајнице на територији града су, на основу постојеће законске регулативе, поверене на управљање  Јавним предузећима „Путеви Србије“ и  „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“  Нови Сад.
Дужност и законска обавеза управљача је да врши контролу и обезбеђује несметано одвијање саобраћаја на саобраћајницама. Ови послови спадају у послове од јавног значаја и поједини делови из ове области се могу поверити или дати у надлежност другим предузећима. Тако ЈКП „ПУТ“ у име и за рачун поменутих управљача по њиховом налогу обавља  ове послове.

Пријава оштећења на саобраћајницама се врши од стране:
1)    инспекцијских органа
2)    МУП-а Србије
3)    и самог надзорног органа управљача

Управљач процењује да ли постоји потреба за отклањањем оштећења на саобраћајницама и у складу са тим путем надзорног органа издаје налог  „ПУТ-у“ за отклањање истих.

Област  надзора над радовима дефинише више законских аката.
Надзор над радовима врши стручно, овлашћено лице инвеститора. У области делатности ЈКП „ПУТ-а“, када се ради о радовима које обављамо за нашег оснивача и налогодавца (Град Нови Сад), надлежне су стручне службе  ЈП „ЗИГ“, а над државним путевима то су стручне службе ЈП „Путеви Србије“.

Грађани информације могу добити позивом на телефонски број   021/6-313-599 или путем електронске поште на e-mail: priprema@jkpput.rs или office@jkpput.rs

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Breaking news

15.05.2014.год.Планирани радови се одлажу због лоших временских услова Read more     17.9.2013. god. Popravka ulica u Kovilju Read more     28/29.11.2011. год. Дневни извештај Зимске службе Read more     22.09.2011. год. Припремни радови у Улици Николе Пашића Read more     20.04.2011. god. Priprema za nadzor Akreditacionog tela Srbije Read more     20/21.01.2011.god. Dnevni izveštaj Zimske službe Read more     Дневни извештај Read more     Dnevni izveštaj Read more     Дневни извештај Read more     Смотра Зимске службе Read more     Successfully completed works Paster Street Read more     The choice of a new union president Read more