Најчешћа питања

Врста, обим и време потребно за чишћење снега и посипање саобраћајница, зависни су од важности, функције пута, тока и конструкције пута.

  • Уклањање снега са путева почиње правовремено, чим висина снега на путевима I и II приоритета прелази 5 cm .
  • Путеви се сматрају проходним и онда када је саобраћај ометан због остатка снега на путевима до 5 cm .

 

Саобраћајне и временске прилике одређују употребу техничких средстава и особља у вршењу зимске службе. Одржавање путева у зимском периоду је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача на путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно.

 

Оперативни програм зимске службе је израђен у складу са одредбама ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА , ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА , ПРАВИЛНИКА О ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА и ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА.

Оперативни план одржавања саобраћајница у зимском периоду прописује надлежности, обим траса, ангажованост људства и технологије, организацију рада и приоритете, грађевинску и транспортну механизацију, базе и објекте са којих ће се деловати, поправке оштећења на саобраћајницама за време зимског периода, као и систем обавештавања.

Званични почетак рада Зимске службе је 15. новембар, а завршетак 15. март. Приликом ступања у Први степен приправности, присуство људства и механизације у бази ЈКП “ПУТ-а” је 24 часа.

 

Саобраћајнице на територији града су, на основу постојеће законске регулативе, поверене на управљање  Јавним предузећима „Путеви Србије“ и  „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“  Нови Сад.
Дужност и законска обавеза управљача је да врши контролу и обезбеђује несметано одвијање саобраћаја на саобраћајницама. Ови послови спадају у послове од јавног значаја и поједини делови из ове области се могу поверити или дати у надлежност другим предузећима. Тако ЈКП „ПУТ“ у име и за рачун поменутих управљача по њиховом налогу обавља  ове послове.

Пријава оштећења на саобраћајницама се врши од стране:
1)    инспекцијских органа
2)    МУП-а Србије
3)    и самог надзорног органа управљача

Управљач процењује да ли постоји потреба за отклањањем оштећења на саобраћајницама и у складу са тим путем надзорног органа издаје налог  „ПУТ-у“ за отклањање истих.

Област  надзора над радовима дефинише више законских аката.
Надзор над радовима врши стручно, овлашћено лице инвеститора. У области делатности ЈКП „ПУТ-а“, када се ради о радовима које обављамо за нашег оснивача и налогодавца (Град Нови Сад), надлежне су стручне службе  ЈП „ЗИГ“, а над државним путевима то су стручне службе ЈП „Путеви Србије“.

Грађани информације могу добити позивом на телефонски број   021/6-313-599 или путем електронске поште на e-mail: priprema@jkpput.rs или office@jkpput.rs

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније